sportraad

De sportraad geeft, op eigen initiatief of op verzoek, advies voor alle aangelegenheden die relevant zijn voor het voorbereiden, het uitvoeren en het evalueren van het sportbeleid.

De concrete taken zijn onder meer de volgende:

  1. het organiseren en stimuleren van overleg en samenwerking tussen verenigingen, diensten en instellingen door het oprichten van werkgroepen rond specifieke sportthema’s
  2. actief meewerken aan de opmaak van de strategische meerjarenplanning m.b.t. het beleidsveld sport
  3. het bespreken van de door de gemeente opgemaakte jaarrekeningen
  4. het steunen, vergroten en bewaken van de kwaliteitsvolle werking van de erkende Puurse sportclubs met de klemtoon op jeugdwerking
  5. de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande gemeentelijke adviesraden en de onderlinge uitwisseling van informatie

Samenstelling

De sportraad is samengesteld uit:

  • afgevaardigden van de Puurse sportverenigingen
  • afgevaardigden van de Puurse scholen of scholengemeenschappen
  • sportdeskundigen of sportgeïnteresseerden

 

Openingsuren & contact