bermbeheer

Het Bermdecreet (1984) legt de spelregels vast voor het natuurvriendelijk beheren van bermen. Dit is ook van toepassing op de wegbermen, die de gemeente onderhoudt. Het decreet legt de volgende beheerregels vast:

  • verbod op gebruik van biociden
  • bermen mogen niet gemaaid worden vóór 15 juni
  • een 2e maaibeurt mag eventueel pas na 15 september

Door een aangepast botanisch maaibeheer kan de achteruitgang van sommige plantensoorten gestopt worden. Wegbermen zijn kleine, langgerekte stukjes natuur die toelaten dat planten en bloemen zich kunnen verplaatsen tussen natuurgebieden. De bloemenrijke bermen zijn ook een schuilplaats voor insecten en kleine zoogdieren. Watertoets beveelt ook open voegen aan zodat regenwater makkelijk in de grond kan sijpelen.

Beheer in de praktijk
De gemeente maait met een eigen klepelmaaier met afzuigsysteem en opraapwagen bijna alle wegbermen in Puurs. Alle bermen maaien we systematisch twee keer per jaar. Het bermmaaisel wordt afgevoerd en gecomposteerd. Door het oprapen van het gras worden de bermen schraler en krijgen bloemen in de bermen steeds meer kansen. 

De maaitijdstippen worden meestal nageleefd. Voor specifieke situaties start het maaien voor 15 juni. Bijvoorbeeld aan kruispunten voor een betere zichtbaarheid en bij overhangend gras langs fietspaden voor het comfort van de fietsers. 

Geen pesticiden
De gemeente doet heel wat inspanningen om met een aangepast beheer de natuurwaarde van de bermen te vergroten. Grijp daarom zelf niet naar de spuit om onkruid op voetpaden en in goten te verdelgen. Pesticiden horen niet thuis in de bermen! Dit is bij wet verboden.

bermbeheer

Meer info

In de bermen komen 253 verschillende planten voor. Dit is bijna de helft van het aantal planten dat in Puurs voorkomt. Glanshaver, Grote brandnetel en Fluitekruid komen het vaakst voor. De meest soortenrijke bermen komen voor in het zuiden van Puurs (Theo Andriesstraat, Hof ter Bollen, Achterheide, Overheide, Torendreef, Turkenhofdreef, Hoogheide, Zavelstraat, Hoge dreef, Veurtstraat) en ook enkele verspreid in het noorden (Konijnenstraat, Kanaaldijk, Gasthuisdreef en Olmstraat). De planteninventaris bewijst het ecologisch belang van onze wegbermen.

Openingsuren & contact

milieu

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 16
e-mail
milieu@puurs.be