toelage hemelwaterput en infiltratievoorzieningen

Hemelwater

Voorwaarden

De infiltratievoorziening mag niet verplicht zijn volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening i.v.m. hemelwater van 5 juli 2013. 

Voorwaarden
Hemelwaterinstallatie

 • De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 5.000l.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een toelage bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivatie. Delen van gebouwen die voorzien zijn van een groendak, hoeven niet aangesloten te worden op de hemelwaterput en hoeven niet in rekening gebracht te worden bij de berekening van de minimale inhoud van de regenwaterput.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met ten minste de aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
 • De overloop van de hemelwaterput dient in eerste instantie te worden aangesloten op een infiltratievoorziening of een buffervoorziening op het eigen private domein als dat aanwezig is of als dit verplicht geïnstalleerd dient te worden overeenkomstig de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Als geen infiltratie- of buffervoorziening voorzien is op het eigen perceel, dient de overloop van het hemelwater aangesloten te worden op een openbare infiltratievoorziening, waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater.
 • Wanneer geen afvoermogelijkheden naar een openbare infiltratievoorziening, waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en het afvalwater gescheiden worden. De aansluiting van de overloop van de hemelwaterput op een DWA-riolering is niet toegelaten.

Infiltratievoorzieningen

 • Infiltratievoorzieningen moeten voldoen aan de volgende eisen:
  • Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet.
  • Het buffervolume van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 25 liter/m² afwaterende oppervlakte (verharde grondoppervlakte en/of dakoppervlakte).
  • De infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 4m² per begonnen 100m² afwaterende oppervlakte.
  • Als in een hemelwaterput wordt voorzien die voldoet aan 'Artikel 3 – Toekenningsvoorwaarden – Hemelwaterinstallaties' mag de afwaterende oppervlakte verminderd worden met 60 m².
 • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlak of verharding aangesloten.
 • De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is geplaatst na 31 december 2013 volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013.
 • Een afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.

Kostprijs

De toelage voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 500 euro. De toelage voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt 500 euro. Beide toelagen kunnen gecumuleerd worden.

Afhandeling

Je dient minstens 1 maand voor de aanleg van de installatie een principiële aanvraag in. Na de principiële goedkeuring dient de aanvrager zijn definitieve aanvraag in binnen de 3 maanden na de uitvoering samen met de facturen en bewijsstukken. De datum van de laatste factuur geldt als begindatum van deze termijn.