milieutoezicht

Het Handhavingsdecreet geeft heel wat bevoegdheden aan de gemeentelijke toezichters Ronny Segers, Yves Faes en de burgemeester. Zij kunnen ambtshalve optreden, op vraag van het parket of bij een klacht over een dreigende of acute overtreding van de milieuwetgeving.

Dit kan gaan van raad geven, aanmaningen geven tot het opstellen van een  proces-verbaal en het opleggen van bestuurlijke maatregelen bijv. een meting vragen, schorsing of sluiting van de inrichting.
De toezichters hebben onbeperkt toegang tot alle percelen en niet-bewoonde gebouwen.

Enkele thema’s die door hen behandeld worden:

- hinderlijke inrichtingen (VLAREM-milieuvergunningenreglementering). Dit omvat zowel bedrijven als burgers
- wetgeving voor vervuiling van oppervlaktewater, luchtverontreiniging, geluidshinder, grondwater, afval, mest, verwarmingstoestellen
- pesticiden.

Voor dringende zaken kan je buiten de werkuren beroep doen op de politie of de afdeling milieuinspectie van LNE.
tel.: 03 224 64 25
milieu-inspectie.ant@lne.vlaanderen.be

Openingsuren & contact

milieu

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 16
e-mail
milieu@puurs.be