onroerende voorheffing - vermindering handicap

De vermindering wordt toegekend voor de woning waarin een persoon met een handicap op 1 januari van het aanslagjaar zijn officiële woonplaats heeft volgens het bevolkingsregister. 

Huurders van een woning die in het Vlaamse Gewest is gelegen hebben ook recht op deze vermindering.

Voorwaarden

De feiten die de handicap veroorzaakt hebben, moeten overkomen en vastgesteld zijn voor de betrokkene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

Een gehandicapte persoon is iemand van wie is vastgesteld :

 • Ofwel dat door zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen is verminderd tot 1/3 of minder van wat een niet gehandicapte persoon kan verdienen.
   
 • Ofwel dat hij een volledig gebrek heeft aan zelfredzaamheid of een vermindering ervan van tenminste 9 punten.
   
 • Ofwel dat hij een RIZIV-invalide is. Dit betekent dat hij als arbeidsongeschikt is erkend en na één jaar van primaire arbeidsongeschiktheid als invalide door het RIZIV is erkend. Ook hier dient het verdienvermogen 1/3 of minder te zijn.
   
 • Ofwel dat hij ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing voor tenminste 66 % blijvend fysiek of psychisch gehandicapt of arbeidsongeschikt verklaard is.

Hoe aanvragen

Volgende instanties leveren de nodige attesten voor het verkrijgen van de vermindering:

 • Ziekenfondsen
 • RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • de Directie-generaal voor Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid). U kan eveneens bij deze dienst terecht wanneer u als buitenlander met een buitenlands
 • attest een vermindering wegens gehandicapt persoon wenst te bekomen.
 • ...

Deze attesten worden rechtstreeks naar de Vlaamse Belastingdienst gestuurd. De vermindering wordt dan in principe automatisch toegekend op het aanslagbiljet van de belastingplichtige (de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker).

Wanneer je een aanslagbiljet krijgt waar geen vermindering op staat voor gehandicapte personen moet je schriftelijk bezwaar indienen.

Burgers die melden dat ze voor hun pensioen automatisch vermindering gehandicapte persoon ontvingen, maar nu niet meer, moeten een bezwaar indienen bij VLABEL en bij het bezwaar sturen ze het eenmalig attest bij oppensioenstelling of het attest van de FOD Sociale Zekerheid mee.

Kostprijs

Je kan het bedrag van de vermindering online simuleren op de website van het Agentschap Vlaamse Belastingsdienst.

Openingsuren & contact

senioren, gezondheid en personen met een beperking

adres
Kloosterhof 12870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 29
e-mail
senioren@puurs.be