wettelijke plantafstanden

Voor het planten van bomen, struiken en hagen in je tuin moet je rekening houden met een aantal wettelijke bepalingen uit het veldwetboek:

Afstand bij het aanplanten

  • Hoogstammige bomen mag je slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand planten. Wanneer dergelijk gebruik niet bestaat, moet je hoogstammige bomen minstens tot op 2 meter van de perceelsgrens planten.
  •  In voor landbouw bestemde gebieden moet voor bosaanplanting de afstand minimum 6 meter zijn.
  •  Voor laagstammige bomen, struiken en hagen moet je een afstand van minimum 0,5m van de perceelsgrens respecteren. Een haag mag je op de scheiding plaatsen als beide buren het hiermee eens zijn. In dat geval onderhouden beide buren de gemene haag.
  •  Fruitbomen mogen als leibomen, aan elke kant van de muur tussen twee erven, geplant worden zonder dat een afstand in acht wordt genomen. Is die muur niet gemeen, dan heeft alleen de eigenaar het recht hem als steun voor zijn leibomen te gebruiken. Ook voor andere leiplanten en klimplanten tegen een muur is dit van toepassing.

Overlast
Als plantafstanden niet gerespecteerd worden, heeft de buur het recht om het rooien van de bomen, struiken en hagen te eisen die op een kortere afstand geplant zijn.
In drie uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden:

  • Staan de bomen reeds 30 jaar ter plaatse dan heeft de eigenaar door verjaring het recht verkregen ze te behouden op de onwettelijke afstand.
  •  De eigenaar kan ook door een titel, bijvoorbeeld een overeenkomst, het recht verkregen hebben om bomen op de onwettige afstand te bezitten.
  • De term 'bestemming van de huisvader' betekent dat bomen, heesters of hagen geplant werden toen de twee aangrenzende erven nog aan dezelfde eigenaar toebehoorden.

Voor alle geschillen of problemen met deze regels, kan je terecht bij het vredegerecht.

Overhangende takken, vruchten en wortels 
Wanneer er overhangende takken van bomen of hagen van de buren over je perceel hangen, moeten de buren deze op jouw verzoek snoeien. Je mag ze echter niet zelf snoeien. De bomen of struiken zijn immers niet jouw eigendom.
Dit geldt niet voor wortels van beplantingen. De buur heeft altijd het recht om wortels die op zijn eigendom doorschieten, weg te kappen.
Vruchten die op het perceel van de buur vallen zijn wettelijk gezien voor hem. Zolang ze aan de boom hangen zijn ze echter van de eigenaar van de boom.

Onderhoud gemene en niet-gemene hagen
De eigenaar van een niet-gemene haag mag het erf van zijn buur betreden om de haag te onderhouden. Als dit erf afgesloten is, moet er toegang gevraagd worden aan de buur.

Een gemene haag moet door beide eigenaars onderhouden worden. Takken die over het openbaar domein hangen en de vrije doorgang beletten van voetgangers, fietsers en andere voertuigen moeten gesnoeid  worden.

Openingsuren & contact

milieu

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 16
e-mail
milieu@puurs.be