welke schade komt in aanmerking

Sinds de wet van 17 september 2005 van kracht werd (op 1 maart 2007), vergoeden de verzekeringen het merendeel van de 'gewone' slachtoffers (woonhuizen en hun inboedel): slachtoffers van overstromingen, aardbevingen, opstuwing of overstroming van de openbare riolen, terreinverschuivingen en -verzakkingen. Het aantal slachtoffers dat in aanmerking komt voor een vergoeding van het rampenfonds is dus enorm verminderd in vergelijking met het verleden omdat het fonds nu slechts in beperkte gevallen tussenkomt.

Welke schade komt in aanmerking?
Het rampenfonds komt enkel nog tussen voor:

  • de goederen die geen eenvoudig risico inhouden
  • de goederen die in principe uitgesloten zijn van de dekking door de verzekering, nl. de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen
  • de goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van het slachtoffer. Het gaat om slachtoffers die op de dag van de ramp een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulp ontvingen of die in aanmerking konden komen voor het verkrijgen van een leefloon of een gelijkwaardige hulp (KB van 20/12/2007)
  • de goederen die tot het openbaar domein behoren van de rechtspersonen die opgesomd zijn in artikel 42 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen

Kort samengevat
 
Als je schade hebt gelopen:

  • aan goederen die binnen een brandpolis eenvoudige risico's verzekerd zijn, heeft het geen zin een schadedossier voor het rampenfonds in te dienen
  • aan goederen die niet verzekerd zijn alhoewel een verzekering brand - eenvoudige risico's mogelijk was, komt het rampenfonds niet tussen (tenzij je omwille van je financiële toestand niet verzekerd bent)
  • aan goederen die in principe niet verzekerbaar zijn binnen een brandpolis eenvoudige risico's, kun je een aanvraag indienen bij het rampenfonds. De gouverneur zal je aanvraag individueel en concreet onderzoeken en nagaan of je voor deze schade recht hebt op een tussenkomst.

Openingsuren & contact

noodplanning

adres
Kleine Amer 222870 Puurs
Tel. tel.
0492 15 13 93
e-mail
noodplanning@klein-brabant.be