registratiekantoor

Een registratiekantoor neemt bepaalde gegevens op in de administratie. Door een document te laten registreren bij het registratiekantoor krijgt het een datum en kan het bestaan ervan niet meer worden betwist.

Hoofdtaken van de registratie:

  • registreren van akten.
  • innen van het registratierecht. Dit wil zeggen dat de registratiekantoren de belasting mogen innen die gepaard gaat met de registratie van de akten (verkoopakten, schenkingsakten… ).
  • innen van het successierecht. Op de erfenis van een overleden persoon betaal je successierechten. Deze belasting berekent het registratiekantoor op basis van een aangifte van nalatenschap die de erfgenamen moeten indienen.
  • vaste dagtekening geven. Zij kennen een datum toe aan een onderhandse akte, zodat derden die niet kunnen betwisten.
  • innen van het zegelrecht. Het zegelrecht is een onrechtstreekse belasting die het registratiekantoor mag heffen op bepaalde akten, zoals notarisakten, onderhandse huurcontracten en documenten die de openbare administraties aflevert.

Registratiekantoren geven ook inlichtingen over:

  •  het opstellen van eigendomstitels van onroerende goederen.
  •  het opmaken van aangiften van nalatenschap.
  •  tussenkomsten op het vlak van huisvesting.
  •  het toepassen van de sociale wetgeving.

Voor wie

Het registratiekantoor mag alleen inlichtingen verstrekken aan de ondertekenaars van een document of hun rechthebbenden. Zij kunnen een kopie krijgen van het huurcontract of uittreksel van nalatenschap. Anderen kunnen alleen een kopie van een document verkrijgen met een bevelschrift van de vrederechter.

Kostprijs

Wanneer je een akte laat registreren, betaal je registratierechten. Deze kosten verschillen van gewest tot gewest. In Vlaanderen is dit 10%, in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 12,5%. Deze tarieven kunnen verlaagd worden tot respectievelijk 5 en 6% als het gaat om een kleine landeigendom of bescheiden woning.

Regelgeving

Alle overeenkomsten van onroerende goederen moeten verplicht gemeld worden bij het registratiekantoor door huurder en verhuurder. Er is echter één uitzondering: wanneer het gaat over een huurcontract voor de huisvesting van een gezin of een persoon is enkel de verhuurder verplicht het contract te laten registreren. De huurder mag dit doen, maar hoeft dat niet. Wanneer het huurcontract niet door de verhuurder werd geregistreerd, mag de huurder de woonst verlaten zonder opzegtermijn.

Een onderhandse verkoopovereenkomst moet binnen een termijn van vier maanden na de ondertekening worden geregistreerd op het registratiekantoor dat bevoegd is voor de regio waar het vastgoed ligt. Akten van notarissen mogen geregistreerd worden op het kantoor van hun standplaats.

Meer info

Registratiekantoor Mechelen
Zwarzustersvest 24 A
2800 Mechelen

Tel  02 574 55 30
rzsj.registratie.mechelen@minfin.fed.be