noodplanning

Bij een ramp moet de hulpverlening zo snel mogelijk kunnen starten. Het gaat immers om mensenlevens. Het is minstens zo belangrijk dat de samenwerking en communicatie tussen de verschillende hulpdiensten vlot verloopt. 

Om dit te bevorderen, beschikt de gemeente over een algemeen nood- en interventieplan (ANIP). In dit ANIP wordt de organisatie en de coördinatie van diensten en instanties beschreven die betrokken zijn bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Indien er zich een ramp voordoet, richt de gemeente een crisiscentrum op waarin de nodige beleidsbeslissingen genomen worden, bv. algemene coördinatie noodhulp, evacueren, welke opvangcentra, informatie aan bevolking en pers, ... 

De coördinatie op het terrein gebeurt door de CP-OPS (commandopost operaties). Ook preventief werken we aan je veiligheid. Bedrijven die werken met stoffen die brandbaar, explosief, bijtend of giftig kunnen zijn, vallen onder de milieuwetgeving en zijn gebonden aan vergunningen en controles. 

Ook bij transport van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor of via het water zijn er risico’s. Daarom is dit transport aan strenge veiligheidsmaatregelen en controles gebonden. Bij evenementen waar veel mensen bijeen zijn, kan er paniek uitbreken op het moment dat zich een incident voordoet. Voor dergelijke evenementen wordt de veiligheid voor het publiek en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten geëvalueerd tijdens een coördinatievergadering.