erkenning van een kind

De erkenning van een kind is een wettelijke bekentenis van vader-, meemoeder- of moederschap aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die wordt in een erkenningsakte vastgelegd.  

Nieuw is dat voor de erkenning van een kind vanaf 1 april 2018 twee aktes moeten worden opgesteld: een akte van aangifte van erkenning enerzijds en de akte van erkenning anderzijds. Dit betekent niet dat ouders ook twee keer naar het gemeentehuis moeten komen. Dit is enkel noodzakelijk voor dossiers waarbij één of beide ouders niet in België geboren zijn en er dus buitenlandse aktes moeten worden voorgelegd.

Erkenning door de moeder
Een erkenning door de moeder gebeurt slechts in het uitzonderlijk geval van een anonieme bevalling in het buitenland of wanneer de naam van de moeder niet opgenomen is in de geboorteakte (vondeling) of als er geen geboorteakte werd opgesteld.
 
Wanneer de moeder gehuwd is en een kind erkent dat tijdens het huwelijk geboren is, moet de erkenning worden meegedeeld aan de echtgeno(o)t(e). De kennisgeving moet gebeuren binnen de 3 dagen na de erkenning.   

Erkenning door de vader
Een erkenning door de vader kan wanneer het vaderschap niet vaststaat op grond van vermoeden van vaderschap.
 
Wanneer de vader gehuwd is en een kind erkent dat verwekt is bij een andere vrouw dan zijn echtgenote, moet de akte van erkenning aan zijn echtgenote per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht. De kennisgeving moet gebeuren binnen de 3 dagen na de erkenning. 

 

Hoe aanvragen

Erkenning voor de geboorte
De moeder en de erkenner komen samen naar de dienst burgerlijke stand. 

Erkenning tijdens de geboorteaangifte
De erkenner moet tijdens de geboorteaangifte aanwezig zijn. 

Erkenning na de geboorte
Noodzakelijke toestemmingen:
- kind minder dan 12 jaar of verlengd minderjarig: toestemming moeder
- kind tussen 12 en 18 jaar en niet-ontvoogd: toestemming moeder en kind zelf
- kind vanaf 18 jaar of ontvoogd: toestemming van het kind (vetorecht) 

Je kunt een kind erkennen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van om het even welke gemeente in België (noch woonplaats, noch geboorteplaats van het kind of ouders zijn bepalend). 

Wat meebrengen

Erkenning voor de geboorte
- bewijs van de dokter met de vermoedelijke bevallingsdatum
- de identiteitskaarten van de moeder van het kind en van de erkenner 

Erkenning na de geboorte
- de identiteitskaarten van de moeder van het kind en van de erkenner
- indien het kind niet geboren is in Puurs, een recent afschrift van de geboorteakte 

Meer info

Betwisting erkenning
Onder bepaalde voorwaarden kan de erkenning betwist worden. De rechtbank van Eerste aanleg van de woonplaats van het kind is hiervoor bevoegd. Meer info hierover kan je vinden op website van de FOD Justitie

Openingsuren & contact

burgerzaken

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 50
Fax fax
03 890 76 91
e-mail
burgerzaken@puurs.be