toelage voor projecten en acties natuur en milieu

Scholen die deelnemen aan de projecten Milieuzorg Op School (MOS) en na een gunstige evaluatie door de Vlaamse gemeenschap het logo 1, logo 2, logo 3 of de groene vlag van Ecoscholen behalen, komen in aanmerking voor een gemeentelijke toelage.

Scholen en verenigingen komen in aanmerking voor de toelage projecten, die gericht zijn op
- de verbetering van natuurlijke biotopen
- de bescherming van een bepaalde diersoort
- educatieve en sensibiliserende acties i.v.m. afvalpreventie, duurzaam waterbeheer, rationeel energieverbruik, milieuvriendelijke mobiliteit, ecologisch groenbeheer, duurzaam bouwen en wonen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling in een Noord-Zuidcontext en dit voor een ruim publiek of doelgroep.

Scholen, verenigingen en groepen vrijwilligers die in de sector Puurs, Kalfort, Ruisbroek, Sauvegarde, Breendonk, Liezele of industriegebied N16 zwerfvuil opruimen hebben recht op een gemeentelijke toelage.

 

zwerfvuil Schoonmansveld

Voor wie

Puurs geeft aan verenigingen, scholen en groepen vrijwilligers een toelage voor projecten en acties i.v.m. natuur en milieu.

 

Voorwaarden

Voor MOS komen zowel kleuter-, lagere en middelbare als scholen van buitengewoon onderwijs gelegen binnen Puurs in aanmerking. Voor MOS-logo of de groene vlag vraagt de school de toelage aan ten laatste 6 maand na de uitreiking ervan. Het verslag van de MOS-logocommissie of de groene vlagcommissie wordt aan de gemeente bezorgd.

De voorgestelde projecten richten zich tot het grondgebied en/of de inwoners van de gemeente Puurs en dienen een duurzaam karakter te hebben. Aanvraag ten laatste 2 maand voor de uitvoering indienen. Aangevraagde werken moeten in overeenstemming zijn met van toepassing zijnde wetten, reglementen en verordeningen. Bij bekendmaking van het project dient steeds vermeld te worden: ‘met toelage van de gemeente Puurs’. Binnen de maand na het uitvoeren van een project bezorgt de inrichter aan de gemeente een beknopt verslag van het gerealiseerde project en indien van toepassing een kopie van de facturen of het gedetailleerd kassaticket van de werkelijk gemaakte kosten. Voor de verbetering van natuurlijke biotopen en de bescherming van diergroep of diersoort controleert de gemeente de correcte uitvoering van de werken.

Alleen zwerfvuilacties, die uitgevoerd worden tussen 15 februari en 15 april komen in aanmerking. Voor de zwerfvuilacties worden de op te ruimen straten, pleinen, bermen, terreinen en inzamelpunten van zwerfvuil op voorhand vast gelegd in overleg met de gemeente. Aanvraag ten laatste 2 maand voor de uitvoering indienen. Voor de toelage wordt de correcte uitvoering van de zwerfvuilopruiming gecontroleerd.

Voor deze projecten en acties natuur en milieu kan samengewerkt worden met de gemeente. De modaliteiten van de samenwerking worden in overleg op voorhand vastgelegd in de projectomschrijving bij de aanvraag van de toelage. De toelage wordt ingediend op het door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

Toelage
Voor MOS kunnen scholen een toelage bekomen van € 500 voor logo 1, € 1.000 voor logo 2, €1.5000 voor logo 3 en € 500 na elke uitreiking van de groene vlag.

Voor de verbetering van de natuurlijke biotopen en de bescherming van een bepaalde diergroep of diersoort bedraagt het toelagebedrag 50% van de gemaakte en bewezen kosten met een maximumbedrag van € 375.

Voor de educatieve en sensibiliserende acties wordt een basistoelage voorzien van € 250. Voor de gemaakte kosten van de actie kan een supplementaire toelage bekomen worden. Het supplementaire bedrag bedraagt 50% van de gemaakte en bewezen kosten. Het basisbedrag en het supplementaire bedrag bedragen samen nooit meer dan € 375. Het bedrag van de toelage wordt bepaald in functie van de gemaakte kosten. Een vereniging of een school komt per jaar slechts één keer in aanmerking voor een toelage.

Voor zwerfvuilopruiming bedraagt de toelage € 200 per opgeruimde sector. De toelage wordt per sector slechts éénmaal per jaar toegestaan.