omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt volledig de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische als gemengde projecten moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

De regelgeving vind je terug in diverse Vlaamse decreten en bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Wat houdt dit in?
Alle aanvragen of meldingen worden ingedeeld volgens het niveau waarop ze zullen behandeld worden. Dit hangt af van volgende lijsten:

Dossiertypes op Vlaams en provinciaal niveau:

 • Vlaamse projecten en de projecten over twee of meer provincies
 • provinciale projecten, zoals:
  • projecten over twee of meer gemeenten
  • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1 (zie indelingslijst van VLAREM II)
  • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten

Dossiertypes op lokaal niveau (gemeenten): al de rest.

 

Bekendmakingen
Openbare onderzoeken en bekendmaking van beslissingen, in functie van het instellen van een beroep, vind je:

 • op de gemeentelijke website: www.puurs.be/bekendmakingen 
 • op een gele affiche aan de locatie van het bouwwerk/het bedrijf/de grond
 • in het kastje tegenover het gemeentehuis (grote dossiers)
 • in GVA of Publinieuws, enkel nog voor dossiers waar dat verplicht is (GPBV-inrichtingen of MER-plichtige activiteiten)
 • op een scherm aan de infobalie in het gemeentehuis. Hier kan je tijdens de openingsuren per dossier alle ingediende documenten en gegevens of de beslissing raadplegen. Wens je hierbij hulp of meer uitleg spreek dan de baliemedewerker aan voor een afspraak met een deskundige. Opgelet: kopiëren van de gegevens mag niet !
 • bij jou thuis via de link http://www.milieuinfo.be/web/omgevingsloket/digitaal-loket-omv; selecteer ‘Puurs’ en bekijk de omgevingsdossiers waarvoor momenteel een openbaar onderzoek loopt of die recent vergund werden. Je kan via deze weg ook een digitaal bezwaarschrift of beroepschrift indienen tijdens de voorziene periode. Let op: privacygevoelige gegevens, zoals de plannen, worden hier niet getoond. Wil je die bekijken, dan kan dit bij de infobalie van het gemeentehuis.

Aktenames worden bekend gemaakt:

 • op de gemeentelijke website : www.puurs.be/bekendmakingen
 • op een gele affiche aan de locatie van het bouwwerk/het bedrijf/de grond

Toezicht
Binnen de gemeente worden de procedures opgevolgd door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Heb je nadien hinder van een activiteit of inrichting, dan kan je terecht bij de lokale of gewestelijke toezichthouders.

Hoe aanvragen

Hoe dien ik een aanvraag in ?

Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een inrichting onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dien je één gemengde aanvraag in.

Alle Vlaamse en provinciale projecten moeten digitaal ingediend worden, evenals volgende projecten:

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

Deze dossiers worden ingediend in het loket omgevingsvergunningen.

Andere dossiertypes mogen nog op papier ingediend worden, via modelformulieren. Let wel, er zijn talrijke vormvereisten voor de bijlagen.

Je dossier stuur je aangetekend op ter attentie van ‘Gemeente Puurs - Leefomgeving, Hoogstraat 29, 2870 Puurs’ of geef je af aan de balie van het gemeentehuis. In de meeste gevallen zal je nadien gecontacteerd worden door een medewerker om samen het dossier te digitaliseren. Bezorg zo mogelijk je bijlagen al digitaal.

Voorafgaandelijke inlichtingen kan je bekomen op afspraak: online, via e-mail op ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be of telefonisch via 03 890 76 59.

Gezien de complexiteit van deze regelgeving kan worden aangeraden om bijstand te vragen aan een professionele consultant of architect. Een onvolledig dossier zal immers meestal opnieuw moeten ingediend worden.

Wat gebeurt er verder met mijn aanvraag?
Afhankelijk van het type aanvraag wordt de gepaste procedure opgestart. Er zijn twee vergunningsprocedures voorzien voor het vergunnen van activiteiten: de gewone en vereenvoudigde procedure. Voor beide procedures geldt hetzelfde formulier met addendumbibliotheek.

Er wordt eerst beoordeeld of de aanvraag ontvankelijk en volledig is. Zo ja worden er adviezen gevraagd en wordt eventueel een openbaar onderzoek gestart. De beslissing geldt in principe voortaan voor onbepaalde duur (of stopt op een al eerder toegekende datum indien het een aanpassing betreft van een nog lopende milieuvergunning).

Meer info

Op de website www.omgevingsloket.be en www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen.html vind je meer uitleg over wetgeving, formulieren en procedures.

Openingsuren & contact

ruimtelijke ontwikkeling

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 59
e-mail
ruimtelijkeontwikkeling@puurs.be