openbaarheid van bestuur

Elke burger kan bestuursdocumenten inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur. De wijze waarop een aanvraag dient te gebeuren en hoe het lokaal bestuur een aanvraag dient af te handelen, wordt beschreven in het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Hoe aanvragen

Je doet je aanvraag schriftelijk per brief, per fax, per e-mail aan het lokaal bestuur Puurs, of je mag ze persoonlijk overhandigen. In je aanvraag staat duidelijk:

 • jouw naam en correspondentieadres
 • de aangelegenheid waarover het gaat en, indien mogelijk, de specifieke bestuursdocumenten in kwestie
 • de vorm waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld (inzage, uitleg of kopie).

Jouw aanvraag wordt geregistreerd en beantwoord binnen een termijn van 15 dagen na registratie. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot maximum 30 dagen.

De regel is dat het verzoek van de aanvrager zal worden ingewilligd. In bepaalde gevallen voorziet de wet echter dat de openbaarmaking niet kan. In dat geval wordt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing kan je beroep aantekenen bij:
Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie,
afdeling openbaarheid van bestuur
Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
Boudewijnlaan 30 bus 20
1000 Brussel
openbaarheid@vlaanderen.be

Kostprijs

Inzage en uitleg worden kosteloos verstrekt. Voor een kopie wordt een retributie aangerekend, zoals vastgelegd in het retributiereglement op het verstrekken van administratieve gegevens:

 • adres: 2,50 euro per adres (afzonderlijk gevraagd);
 • fotokopieën:
  • 0,05 euro per fotokopie, 1 bladzijde, zwart/wit, A4 formaat
  • 0,10 euro per fotokopie, 1 bladzijde, zwart/wit, A3 formaat 
  • 0,50 euro per fotokopie, 1 bladzijde, kleur, A4-formaat
  • 1 euro per fotokopie, 1 bladzijde, kleur, A3-formaat
  • 8 euro per lopende meter voor een planafdruk 
 • inlichtingen die schriftelijk verstrekt worden door de gemeentelijke diensten en die niet louter het laten inzien van, het uitleg geven over en een afschrift afleveren van bestuursdocumenten betreffen, maar ruim opzoekingswerk (meer dan 1 uur) en het samenstellen van een dossier vereisen betreffende specifieke zaken of eigendommen: 100 euro per aanvraag.
 • Het afleveren van een uittreksel uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden: 30 euro per aanvraag

 

Openingsuren & contact

juridische zaken

adres
Hoogstraat 292870 Puurs
Tel. tel.
03 890 76 71
e-mail
juridischezaken@puurs.be