naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek Waterbeheerplanning

vr 21 december 2018
Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 loopt er een openbaar onderzoek over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025

Betreffende:

de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

U kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Waterbeleidsnota 2020-2025
De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbe-leid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.

Deel Visie
Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstige integraal waterbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025. Drie strategische doelstellingen en zes krachtlijnen vatten de visie gebald samen en maken de ambities duidelijk. Als visiedocument vormt de waterbeleidsnota een algemeen kader voor het toekomstige waterbeleid in Vlaanderen en geeft ze richting aan de volgende stroomgebiedbeheerplannen.

Deel Waterbeheerkwesties
De waterbeheerkwesties zijn de belangrijke thema’s die verhinderen dat het oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen in de goede toestand verkeert. Het document wordt opgemaakt in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water en is een voorbereidend document van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2020-2027
Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlak-tewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Het tijdschema en werk-programma informeert u over het voorbereidingsproces en de mogelijkheden tot inspraak.

 

Wilt u de documenten inkijken, wenst u meer informatie over het openbaar onderzoek of wilt u een opmerking formuleren, surf naar www.volvanwater.be.

Hoe kunt u een opmerking indienen?
Reageren op de documenten kan tot en met 18 juni 2019 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.

Wat gebeurt er met uw opmerking?
Opmerkingen bij de waterbeleidsnota worden in overweging genomen bij de voorbereiding van het definitief ontwerp dat aan de Vlaamse Regering voorgelegd wordt.

Opmerkingen bij de voorbereidende documenten voor de stroomgebiedbeheerplannen worden in overweging genomen bij de verdere voorbereiding van de plannen, die vanaf september 2020 op hun beurt aan een openbaar onderzoek onderworpen worden.

 

Voor meer info kan je terecht bij de milieudienst van Puurs-Sint-Amands.  Geen PC thuis?Dan kan je het openbaar onderzoek ook inkijken op de computers aan de balies van het gemeentehuis in Puurs en Sint-Amands.  

 

 

 

 

Nieuwsoverzicht