gemeenteraad

Taak

De bevoegdheden van de gemeenteraad worden in principe geregeld door het gemeentedecreet (artikelen 42 en 43).

De gemeenteraad beschikt vooreerst over de volheid van bevoegdheid op gemeentelijk vlak: voor elke materie van gemeentelijk belang waarvoor de bevoegdheid niet specifiek is toege­wezen aan een ander gemeentelijk orgaan, is de gemeenteraad bevoegd.

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en beschikt over de reglementaire bevoegdheid. De gemeenteraad kan deze bevoegdheden delegeren aan het college van burgemeester en schepenen, uitgezonderd de in artikel 43 limitatief opgesomde belangrijke bevoegdheden.

Samenstelling

De gemeenteraad wordt elke zes jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen. De gemeenteraad is samengesteld uit 25 gemeenteraadsleden.
Zetelverdeling is als volgt: CD&V (17), N-VA (5), Open VLD (1), Vlaams Belang (1) en Groen (1). raadslid Inge Faes (voorheen N-VA) zetelt sinds september 2014 als onafhankelijk gemeenteraadslid.

Werking

De gemeenteraad vergadert tenminste tien maal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. Dit steeds op maandagavond vanaf 20.30u in het gemeentehuis (raadzaal). Iedereen is welkom op de openbare zittingen.

 

Data gemeenteraadszittingen:

  • maandag 5 februari 2018
  • maandag 5 maart 2018
  • maandag 26 maart 2018
  • maandag 7 mei 2018
  • maandag 4 juni 2018
  • maandag 2 juli 2018 om 19.00u
  • maandag 10 september 2018
  • DINSDAG 23 oktober 2018
  • maandag 26 november 2018
  • maandag 17 december 2018

 

puurs-sint-amands.notubiz.be