gecoro

De gecoro is een gemeentelijk overlegorgaan dat advies uitbrengt op gebied van de ruimtelijke ordening. De gecoro is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen (landbouw, industrie, werkgevers en –nemers, ….) binnen de gemeente en deskundigen op ruimtelijk ordeningsgebied. Deze deskundigheid kan zich uiten op gebied van vakkennis, maar ook op gebied van maatschappelijke betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de gemeente, bv. langdurige betrokkenheid bij een wijkcomité.

De gecoro brengt een gemotiveerd advies uit aan de gemeenteraad, voornamelijk bij de opmaak van de structuurplannen en de ruimtelijke uitvoeringsplannen met betrekking tot het gemeentelijk grondgebied.

Het is geen politiek orgaan maar een onafhankelijk instrument van ruimtelijke ordening dat de brug slaat tussen het gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid en de burgers via deze maatschappelijke geledingen. Als gesprekspartner begeleidt de gecoro de ruimtelijke denkprocessen door haar voorafgaandelijk advies voor de voorlopige vaststelling van de plannen. De gecoro coördineert eveneens de reacties van het openbaar onderzoek en de adviesronde en brengt een gemotiveerd advies aan de gemeenteraad.