stedenbouwkundige vergunning, kappen bomen

Een boom of bos mag je niet zomaar kappen. In principe moet je altijd over een kap- of rooivergunning beschikken. Afhankelijk van een aantal parameters (enkele bomen of een bos, ligging van het perceel op gewestplan, dikte van de bomen, afstand ten opzichte van de vergunde woning, ….) wordt bepaald welk soort vergunning je moet aanvragen: een stedenbouwkundige vergunning ofwel een gemeentelijke kapvergunning.

Voor het rooien van bomen met een stamomtrek van 1 meter en meer, gemeten op een hoogte van 1 meter, gelegen buiten een straal van 15 meter van de uiterste grenzen van de vergunde woning is een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Hoe aanvragen

Om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, vul je een aanvraagformulier in. Dit kan je verkrijgen op de dienst ruimtelijke ordening of downloaden op de site.  Op de aanstiplijst kan je zien welke documenten je aan het dossier moet toevoegen.

Je brengt het ingevulde aanvraagformulier samen met het volledige dossier (zie aanstiplijst) binnen bij de dienst ruimtelijke ordening. Hiervoor maak je eerst een afspraak. In ruil wordt je een volledigheidsbewijs aangetekend toegezonden. Als je dossier onvolledig is zal de dienst ruimtelijke ordening laten weten welke stukken je nog moet binnen brengen.

Kostprijs

De gemeente Puurs rekent geen administratieve kosten voor de behandeling van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.  Bij een eventuele openbaar onderzoek worden wel kosten (affiche + aangetekende zendingen) aangerekend.

Volgens het bosdecreet betaal je voor het rooien van een bos of bomen waarvoor je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, een bosbehoudsbijdrage van 1,98 euro per m². Je kan ook  een compenserende bebossing aanplanten op een andere locatie waarvoor de bevoegde overheid haar goedkeuring geeft.

Afhandeling

Je dossier doorloopt de volgende stappen:

  1. De stedenbouwkundig ambtenaar wint interne en externe adviezen in en organiseert mogelijk een openbaar onderzoek.
  2. Rekening houdend met deze adviezen,wordt door de stedenbouwkundig ambtenaar een advies geformuleerd.
  3. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering
  4. Er wordt een kopie van de beslissing naar Ruimte Vlaanderen gestuurd.
  5. De stedenbouwkundige vergunning wordt je per beveiligde zending toegezonden.
  6. Een attest met beslissing (vergunning of weigering) van  het college van burgemeester en schepenen, moet door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken uitgehangen worden en dit gedurende 30 dagen.
  7. Vanaf de 35ste dag na uithanging van dit attest is de vergunning uitvoerbaar en mag je met de bouwwerken starten.