Naar inhoud

Milieuraad

Taak

De milieuraad adviseert over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Hij wordt in ieder ge­val om advies gevraagd over het ontwerp van gemeentelijk milieubeleidsplan, bedoeld in het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid, en wijzi­gingen, alsook over de implementatie van het GNOP-actieprogramma en de gemeentelijke plannen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit in de gemeente.

Onder gemeentelijk milieu- en natuurbeleid wordt verder verstaan:

  • alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van mi­lieuhinder en milieuverontreiniging die op het grondgebied van de gemeente voorkomen en die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren;
  • alle aspecten met betrekking tot het behoud en de bescherming van de natuur op het grondgebied van de gemeente, voor zover die aspecten tot de gemeentelijke bevoegd­heid behoren;
  • het informeren en sensibiliseren van de bevolking over de hoger genoemde aspecten.

 

Samenstelling

De milieuraad is samengesteld uit:

  • een voorzitter
  • een secretaris
  • 18 vertegenwoordigers van verschillende socio-culturele en andere groeperingen (KMO-afgevaardigden, scholen, vakbonden,...)
  • 6 individuele Puurse inwoners
     

Aanbod

Praktisch

Milieuraad
Milieudienst
Hoogstraat 29
2870 Puurs
Tel:  03 890 76 16
Fax:  03 890 76 96
E-mail