Naar inhoud

Raoul Paridaens

foto: Paridaens Raoul
OCMW-secretaris

OCMW-raad

Bevoegdheden

De taken van de OCMW-secretaris zijn zeer divers en worden bepaald door de artikels 85 tot 90 van het OCMW-decreet.

De OCMW-secretaris:

 • heeft de algemene leiding van de diensten van het OCMW
 • rapporteert aan de OCMW voorzitter en de raad
 • is belast met de werking van de diensten inzake voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het beleid
 • gedraagt zich naar de onderrichtingen gegeven door de raad, de voorzitter of de bijzondere comités
 • is belast met de interne controle op de werking van de diensten
 • woont de vergaderingen van de raad bij en adviseert deze
 • organiseert de behandeling van de briefwisseling
 • organiseert het beheer van het archief

De OCMW-secretaris zorgt, in samenwerking met het managementteam, voor het opstellen van het voorontwerp van:

 • het organogram
 • de personeelsformatie
 • de rechtspositieregeling van het personeel
 • de strategische nota van het meerjarenplan
 • de beleidsnota van het budget
 • de verklarende nota van een budgetwijziging
 • de verklarende nota van een interne kredietaanpassing
Secretaris directiecomité AGB

Directiecomité

Gemeentesecretaris

Gemeenteraad

Bevoegdheden

De gemeentesecretaris heeft de volgende hoofdtaken:

 • De gemeentesecretaris leidt en coördineert de gemeentelijke diensten i.s.m. het college. Hij is voorzitter van het managementteam, dat hem assisteert bij de coördinatie van de gemeentelijke dienstverlening.
 • De gemeentesecretaris organiseert de gemeentelijke diensten binnen de krijtlijnen die de gemeenteraad vaststelt.
 • De gemeentesecretaris is hoofd van het gemeentepersoneel, neemt de beslissingen op het vlak van kortlopende aanstellingen en dagelijks personeelsbeheer en speelt een centrale rol in het personeelsbeleid.
 • De gemeentesecretaris speelt mee een rol in uitstippelen van het strategisch beleid van de gemeente en vooral dan wat betreft de interne aspecten.
 • De gemeentesecretaris is secretaris van de politieke organen en adviseert deze organen op juridisch, bestuurskundig en beleidsmatig vlak.
 • De gemeentesecretaris bewaakt samen met de gemeenteontvanger de wettelijkheid en het behoorlijk bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de interne controle.
 • De gemeentesecretaris beheert de gemeentekas.
 • De gemeentesecretaris vormt een spilfiguur binnen de officiële communicatie.


Praktisch

Raoul Paridaens
Tel:  03 890 76 80
Fax:  03 890 76 91
raoul.paridaens@puurs.be