Naar inhoud

Raad van Bestuur

Taak

De raad heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om het doel van het bedrijf te verwezenlijken. Hij beschikt over de volheid van bevoegdheid.

 

De raad heeft de volgende taken:

 • uitoefenen van controle op het directiecomité
 • verslag uitbrengen over (sommige van) de activiteiten van het bedrijf
 • het opstellen van een jaarlijks ondernemingsplan
 • het opstellen van een jaarlijks activiteitenverslag
 • het sluiten van beleids-, beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met de gemeente Puurs en andere publiekrechtelijke overheden
 • het oprichten van of het participeren in filialen
 • het vaststellen van de loons- en arbeidsvoorwaarden van het personeel en de organisatie van het syndicaal overleg
 • het aanwerven van personeel
 • het stellen van daden van beschikking en desaffectatie met betrekking tot openbare domeingoederen
 • het goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van de overheidsopdrachten waarvan de raming de 30.000 euro te boven gaat
 • het goedkeuren van de retributiereglementen voor het gebruik van de infrastructuur die door het AGB Puurs beheerd wordt
 • het aanvaarden van schenkingen en legaten
 • het aanstellen van de leden van het directiecomité
 • het aanstellen van de secretaris van de raad van bestuur en het directiecomité

De raad van bestuur delegeert de uitoefening van al zijn andere bevoegdheden en taken aan het directiecomité.


Samenstelling
De raad van bestuur is samengesteld uit:

 • een voorzitter 
 • een secretaris
 • ten hoogste de helft van het aantal gemeenteraadsleden, die door de gemeenteraad worden benoemd

Werking

De raad vergadert minimum drie keer per jaar, en telkens wanneer het belang van het bedrijf dit vereist.

Samenstelling

Activiteitenkalender